REKLAM VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 21 ŞUBAT, SALI

ARAMA:

 YerelNET Yerel Yönetimler Portalı
 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün hizmetidir.

ANA SAYFA HAKKIMIZDA KONUK DEFTERİ İLETİŞİM SİTE HARİTASI

Uzmanlar İçin   

 
 

MAHALLİ İDARELERLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Belediye Kanununa İlişkin Değişiklik Hükümleri

Madde 1 - 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun değişik 7 nci maddesinin (A) ve (D) fıkralarında yer alan mesafelere ilişkin “500 metre” ve “2500 metre” ibareleri “5000 metre” olarak, nüfusa ilişkin “2000” ibaresi “5000” olarak, (A) fıkrasının üçüncü paragrafı “Valilikçe muamele il genel meclisine ve il imar planlama kuruluna intikal ettirilir. İl genel meclisinin kurulacak belediyenin gelirlerinin neler olacağı, bunların nasıl elde edileceği ve belediye hizmetleri ve giderleri için yeterli olup olmayacağı, il imar planlama kurulunun belediye kurulmasının il gelişim planlarındaki iskan alanı kararları ile imar düzeni ve kararları bakımından uygun olup olmayacağı hakkında vereceği kararlar, valinin görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanının tasdik edeceği müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (E) ve (F) fıkraları eklenmiştir.

“E) İçme ve kullanma suyu havzaları ile özel kanun hükümleri gereğince korunması gerekli sit alanı, orman ve benzeri yerlerde ve aynı il sınırları içinde nüfusu 100.000’in üzerinde olan belediyelerin sınırlarına meskun sahaları 5000 metreden daha yakın olan köylerde belediye kurulamaz.

F) Bir beldenin bazı kısımlarının ayrılarak ayrı bir belediye veya köy kurulması halinde, bu idareler arasında personel, kadro, taşınır ve taşınmaz mal, hak ve borç paylaşımı İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirlenecek esas ve usule göre yapılır.”

Madde 2- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 24 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 82 nci bendinin birinci paragrafına “... bu amaçla arama ve kurtarma ekipleri kurmak, ihtiyaç duyulan arsa, bina, tesis, araç ve malzemeleri temin etmek, bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak,” ibaresi, ikinci paragrafında yer alan “tarafından” kelimesinden sonra gelmek üzere “da” ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki bentler ilave edilmiştir.

“24- Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması hariç, katı atık yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, gereken her türlü hizmeti yapmak, tesisleri kurmak, kurdurmak, kurulu olanları devralmak, işletmek, işlettirmek, bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanmak.

Nazım imar planlarında bu tesislerin mevcut ve planlanan yerlerini göstermek, ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen koruma mesafesini sağlayacak şekilde tedbirlerin alınmasını sağlamak

“83- Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ilke, esas ve standartlara uygun olarak her türlü teşhis ve tedavi merkezleri ile acil yardım servisleri, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce belirlenecek esas ve standartlara göre kreş, gündüz bakımevi, huzurevi, aşevi ve kadın sığınma evi açmak, işletmek veya işlettirmek (Bu görev, büyükşehir belediyeleri tarafından da yerine getirilebilir.),

84-Sağlık Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak, belediye ve mücavir alan sınırları içinde halkın yiyeceği ve içeceği gıda maddelerinin üretildiği, satıldığı ve muhafaza edildiği yerleri denetlemek,

85- Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde ve bu bakanlık ile işbirliği ve koordinasyon sağlayarak ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına ait binalar yapmak, bunların bakım ve onarımlarını sağlamak ve bu bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak, meslek kursları, yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar açmak (Bu görev, büyükşehir belediyeleri tarafından da yerine getirilebilir.),

86- Kültür Bakanlığının izni ile belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan 21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımlarını sağlamak, gerektiğinde bu amaçla kamulaştırma yapmak (Bu görev, büyükşehir belediyeleri tarafından da yerine getirilebilir.),

87- Sporun kitlelere yayılmasını sağlamak, gençlik ve spor tesisleri yapmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, spor tesislerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün talebi üzerine ulusal ve uluslararası müsabakalara tahsis etmek, amatör sporu teşvik etmek, amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulunmak (Bu görev, büyükşehir belediyeleri tarafından da yerine getirilebilir.),”

Madde 3- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediye meclisi

Madde 20- Belediyenin genel karar organı olan belediye meclisi, ilgili mevzuatta gösterilen esas ve usullere göre halk tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye meclisleri, kanunların belediyelere görev olarak verdiği konularda ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle teşkil edilir.

Belediye daire baş amirleri, mahalle muhtarları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcileri ve komisyon üyesi olmayan meclis üyeleri görev alanlarıyla ilgili konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına iştirak edebilir, görüşlerini belirtebilir, ancak oy kullanamazlar.

Belediye meclisinin dönem başı toplantısı ile seçimlerden sonraki ilk toplantısında, görüşmelere başlanmadan önce Atatürk anıtına belediye başkanı ve meclis üyelerince çelenk sunularak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı merasimleri yapılır.

Belediye meclisi üyelerine, meclis ve ihtisas komisyonu toplantıları dönemince her gün için, belediye encümeninin seçilmiş üyelerine ise aylık olarak İçişleri Bakanlığınca belediyelerin nüfus ve statülerine göre tespit edilecek alt ve üst sınırlara uygun olarak belediye meclisince belirlenecek miktarda ödenek verilir.

Belediye meclisi üyelerinin kendileri, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi değilseler, devlet memurları gibi tedavi ve cenaze giderleri yardımından faydalanır.

Hangi komisyonların kurulacağı ve bu maddenin uygulama esasları 59 uncu maddede belirtilen yönetmelikle düzenlenir."

Madde 4 – 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 63- Belediye meclisi lüzum görürse, üyeleri arasından seçeceği bir komisyonu, belediyenin hesap işlemlerini incelemekle görevlendirebilir. Bu inceleme komisyonu gerektiğinde belediye dışındaki uzmanlardan da yararlanabilir.

İnceleme sonucu düzenlenen rapor o toplantı dönemi içinde belediye başkanının mütalaası alındıktan sonra meclise sunulur ve öncelikle görüşülür. Bu raporda hatalı görülen görevliler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

İnceleme komisyonunun yararlanacağı kamu görevlileri dışındaki uzmanların nitelikleri ve çalışma esasları ile gerektiğinde bunlara ödenecek ücretlerin tespiti İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

Madde 5- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 72 nci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Borçlanma

Madde 72 - Belediyeler, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belediye meclisi kararına dayalı olarak borçlanabilirler.

Ancak;

 1. Dış borçlanmalar sadece yatırım programında yer alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabilir.
 2. Dış borçlanmalar ile vadesi seçim dönemini aşan iç borçlanmalar için Hazine Müsteşarlığından izin alınması zorunludur.
 3. Borçlanmaların yıllık anapara ve faiz ödemeleri tutarı, yılı bütçe gelirlerinin 1/3 ünü (Büyükşehir belediyelerinde ½ sini) aşamaz. Bu miktarın üstündeki borçlanmalar için Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulundan izin alınması zorunludur.

Belediyeler borçlarıyla ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak Hazine Müsteşarlığına göndermekle yükümlüdürler.

İl özel idareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara; Hazinenin doğrudan ve/veya garantör sıfatıyla sağladığı dış kredilerden kaynaklanan yükümlülüklerinin Hazine Müsteşarlığınca üstlenilmesinden veya ödenmesinden doğan Hazine alacaklarının tahsili amacıyla; 02/02/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun ile 27/06/1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun gereğince genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden anılan kuruluşlara ayrılan paylardan, 3986 sayılı Kanunun EK 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden Hazine Müsteşarlığı adına yapılan tahsilatın yeterli olmaması halinde, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifiyle kesinti oranı artırılır.

Bu maddenin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.”

Madde 6- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerde reis ve nüfusu 5.000’den 30.000’e kadar olan belediyelerde 1, nüfusu 30.001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde 2, nüfusu 100.000’den fazla olan belediyelerde 3 muavinden sonra, daire baş amirleri şunlardır:”

Madde 7- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun değişik 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediye başkanlığının boşaldığı, başkanın görevden uzaklaştırıldığı veya tutuklandığı veyahut kamu hizmetinden yasaklama cezası verildiği hallerde, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması halinde ikinci başkan vekilinin onun da bulunmaması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanacak meclis, üyeleri arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla, belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak şekilde kamu hizmetinden yasaklama cezasının söz konusu olması halinde bir başkan, başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak şekilde kamu hizmetinden yasaklama cezası halinde ise bir başkan vekili seçer. İlk iki oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan başkan ya da başkan vekili seçilir. Üçüncü oylamada oylarda eşitlik çıkması halinde eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Yeni seçilen başkanın görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır; başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan görevine dönünceye kadar görev yapar. Başkan veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.”

Madde 8- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 5656 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 2.- Belediyeler (Büyükşehir belediyeleri dahil), düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları bireylere ve kooperatiflere satmak, takas etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.

Belediyeler, bu amaçla bütçelerinden gerekli paraları ayırmak suretiyle döner sermaye tesis edebilirler ve kurulmuş veya kurulacak yapı ortaklıklarına katılabilirler.

Üretilen arsa ve konutların satışı, açıklık ve rekabet ilkesine uygun olarak yapılır. Ancak, o belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının konutu olmayan dar gelirli kişilere, özürlülere, afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince oluşturulan “Takdir komisyonu” tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere bedeli karşılığında arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu madde dahilinde arsa ve konut sağlanabilir.

Belediyelerin bu madde hükümlerine göre yapacakları işler 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bu maddenin uygulama esasları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclislerince çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

Madde 9- 3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 105 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belediye zabıta personeli, hizmet gereklerine göre belediye meclisinin vereceği kararla imar, çevre, sağlık ve turizm gibi konularda iş bölümü ve ihtisaslaşmaya gidebilir.”

Madde 10- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Mahallelere yardım

Ek Madde 9- Belediyeler; mahallelere yönelik hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinde mahallelerle işbirliği yapar, mahalle muhtarlığının ve mahalle halkının katılımını sağlayıcı tedbirleri alır, mahalle halkının önereceği ve katkı sağlayacağı projeleri öncelikle değerlendirir ve imkanları ölçüsünde mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevlerini yapmalarına ve muhtarlık bina ve bürolarının tesisine yardımcı olur.

Yurt dışı ilişkileri

Ek Madde 10- Belediyeler;

Görev alanlarıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, belediye meclisinin kararı, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile üye olabilirler.

Yabancı ülke belediyeleri ve şehir yönetimleri ile belediye meclisinin kararı ve Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile kardeş şehir ilişkisi kurabilirler.

5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun, 24/6/1994 tarih ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Milletlerarası Antlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kardeş şehir ilişkisi içinde bulundukları yabancı ülke belediyeleri ve şehir yönetimleri ile Dışişleri Bakanlığını önceden yazılı olarak haberdar etmeleri kaydıyla çevre, turizm, kültür, spor, afet ve altyapı konularında ortak faaliyetler ve ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler.

Yukarıdaki fıkralar gereğince kurulacak ilişkiler ve yapılacak faaliyetlerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesi zorunludur. Dışişleri Bakanlığı bu konularda re’sen sınırlama getirme yetkisine sahiptir.

Bu maddenin uygulama esasları Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir."

Belediye başkanlarının özlük hakları

Ek Madde 11- Belediye başkanlarına, İçişleri Bakanlığınca belediyelerin nüfusları ve büyükşehir olma durumları göz önünde bulundurularak tespit edilecek brüt en az ve en çok sınırlar arasında olmak üzere belediye meclisince belirlenecek miktarda aylık ödenek verilir. Ödenekler her ayın sonunda ödenir. Görevli ayrılışlarda, yıllık ve sağlık izinlerinde ödeneklerin ödenmesine devam edilir.

Belediye başkan vekiline, vekaleten görev yaptığı günler için başkanın aylık ödeneği üzerinden gün hesabıyla ödeme yapılır.

Başkanın sağlık izni ve sağlık raporları ile kendisinin, eşinin, çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının tedavilerinde devlet memurlarına uygulanan hükümler tatbik edilir.”

Yazışma yetkisi

Ek Madde 12- Belediyeler, il ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan yazışma yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile yapılacak yazışmalar genel esaslara uygun olarak valilikler vasıtasıyla yapılır.

Büyükşehir belediyeleri tüm kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan yazışma yetkisine sahiptir.

Kadro ve personel

Ek Madde 13- Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında memur, daimi işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personel istihdam edilir.

Memur ve daimi işçi kadroları, belediyelerin statüsü, nüfus durumu ve ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek unvan ve sayı standartlarına uygun olarak belediye meclisinin kararı ve valinin onayı ile ihdas, iptal ve tadil edilir.

Asli ve sürekli olmayan arızi ve geçici işlerde çalıştırılacak geçici işçiler, belediye başkanının teklifi ve valinin onayı ile belirlenecek pozisyonlarda istihdam edilir.

14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Teknik, Sağlık ve Avukatlık hizmetleri sınıfları kapsamında bulunan unvandakiler kadrolu memur yerine bunlar için belirlenen azami sayı aşılmamak üzere; mütercimler ve sanatçılar ise kadro şartı aranmaksızın valinin onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Başkan yardımcısı kadrolarına atanma şartlarına sahip kimseler kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.

Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerde istihdam edilen memurlar, istekleri ve kurumlarının muvafakatiyle asıl görevlerinden izinli sayılmak suretiyle ve süreleri mahalli seçim döneminin bitiminden sonraki otuzuncu günü geçmemek üzere başkan yardımcısı kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76 ncı maddelerinde öngörülen esaslar dikkate alınır. Görevlendirilen memurların asıl kadrolarıyla ilişkileri ve terfi hakları devam eder. Bunlar, görevlendirildikleri kadronun aylığını alır ve bu kadronun mali ve sosyal haklarından yararlandırılır. Ancak, görevlendirildikleri kadronun aylık, ek gösterge ve tazminatları toplamı, asıl kadrolarında aldıkları aylık, ek gösterge ve tazminatları toplamından az ise aradaki fark hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Ayrıca; belediye meclisi kararı ile bunlara görevlendirildikleri kadronun karşılığı olan aylığın % 30’u oranına kadar aylık ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir ay içerisinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın asli kadrolarındaki görevlerine başlatılır.

Başkan yardımcısı kadrolarına beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen usuller dışında atama yapılamaz.

Dördüncü ve beşinci fıkralar hükümlerince çalıştırılacak personelin sözleşme süresi bir yılı geçemez. Ancak, süre sonunda sözleşme aynı usulle yenilenebilir. Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücretin üst sınırı, belediyelerin statü ve nüfus durumları dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken her yıl Ocak ayında belirlenir.

Memur ve daimi işçi kadroları ile geçici işçi pozisyonlarına ilişkin belediye meclis kararları, belediye başkanının teklifi üzerine yılda bir defa bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda ele alınır ve aralık ayı içinde valinin onayına sunulur. Kadro ve pozisyonlara ilişkin cetveller ve meclis kararları, ilgili belediyede ve valilikte muhafaza edilir ve tasdikli örnekleri her yıl ocak ayı içinde valilikçe İçişleri Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Memur ve daimi işçi kadrolarına açıktan veya naklen atamalarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İçişleri Bakanlığı bu kadrolarda bulunan memur ve işçileri belediye tüzel kişiliğinin bir başka belediye ile birleşme olmaksızın sona ermesi veya olağanüstü bir durumun zorunlu kılması halinde il özel idarelerinin, diğer belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının boş memur ve işçi kadrolarına re’sen naklen atama yetkisine sahiptir. Başka kuruluşlara atanan personelin yerine belediyece atama yapılamaz.

Kadro ve görev unvanları değişen, kaldırılan veya başka kurumlara nakledilen devlet memurları yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları (eski kadroları ile ilişkileri kesildiği tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere) şahıslarına bağlı olarak devam eder. Nakle tabi tutulan personele ait ödemeler, nakledildikleri kurum bütçesinden yapılır.

Ancak atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece alacakları her türlü ödemeler dahil maaşın net tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları her türlü ödemeler dahil maaşının net tutarından az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Seçim tarihinden önceki bir yıllık süre içinde memur ve daimi işçi kadrolarına açıktan atama yapılamaz, afet halleri dışında geçici işçi ve sözleşmeli personel sayısı arttırılamaz.

İstihdam edilen personele ödenecek maaş ve ücretlerin yıllık tutarı, bütçe gelirlerinin nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde % 40’ını, 10.000’den fazla olan belediyelerde % 35’ini, büyükşehir ve büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyelerinde % 30’unu geçemez. Ancak, zaruret hallerinde İçişleri Bakanlığının onayı ile bu oranların üstüne çıkılabilir. Bu oranların üstünde gerçekleşen ödemelerden, belediye başkanı kendi mal varlığı ile sorumlu olup, hakkında 22/4/1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanununun haksız fiil hükümleri uygulanır.

Valiler, yukarıdaki fıkralar gereğince onay yetkilerini kullanırken, tekliflerin bu maddedeki esas ve sınırlamalara uygun olup olmadığını gözetir. Buna uygun olmayan teklifler reddedilir.

Bu maddenin uygulanması ile belirlenen standart kadro sayısının üzerinde memur ve daimi işçi çalıştıran belediyelerin fiili kadro sayılarının standarda uygun hale getirilmesi, personel fazlasının ihtiyacı olan diğer belediyeler, il özel idareleri ve bunların bağlı kuruluşlarına nakledilmesine dair esas ve usuller Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Belediye paralarının yatırılacağı bankalar

Ek Madde 14- Belediyeler ve bağlı kuruluşları, kaynaklarını T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Bankası veya Vakıflar Bankasında açılacak hesaplarda, vadeleri, faiz oranları ve türleri mevcut bankacılık sistemleri çerçevesinde belirlenmek suretiyle değerlendirirler.

Bu idareler, vergi, harç ve katılma payı ile hizmet karşılığı ücret tahsilatlarını diğer bankalar aracılığı ile de yapabilirler. Ancak bu yolla tahsil edilen paralar, birinci fıkrada sayılanlar dışındaki bankalarda yedi günden fazla tutulamaz.

Yetki devri

Ek Madde 15- Belediye başkanları, hizmetlerin yürütülmesinde sürat, etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla, kanunla kendilerine tanınmış yetkilerinden uygun gördüklerini, sınırlarını ve kullanım esaslarını yazılı olarak açıkça belirlemek suretiyle genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, başkan yardımcısı ve daire baş amirlerine devredebilir. Devredilen yetki, belediye başkanı tarafından aynı usulle geri alınabilir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler

Ek Madde 16- Belediyeler, belediye meclisinin kararı üzerine ve aralarında yapacakları anlaşmaya uygun olarak;

 1. Görev alanlarına giren konularda genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler ve bu amaçla aralarında gerektiğinde kaynak aktarımında bulunabilirler. Bu takdirde iş, işi üstlenen kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 2. Sorumluluk alanlarında genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedeli karşılığında üstelenebilirler. İş, belediyenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır ve bedeli işi yaptıran kuruluşun tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ödenir.
 3. Sorumluluk alanlarında Devletin güvenlik, eğitim, kültür, sağlık, sosyal yardım, sosyal hizmet ve spor kurum ve tesislerinin arsa ve ayni ihtiyaçlarını karşılayabilirler, yapım, bakım ve onarım işlerini bedelsiz olarak gerçekleştirebilirler, bu hizmetler için geçici olarak araç ve personel görevlendirebilirler.
 4. Görev alanlarına giren konularda diğer mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler, aralarında geçici olarak personel görevlendirmesi ve araç tahsisi yapabilirler, ortak projeler için ödenek aktarımında bulunabilirler.
 5. Görev alanlarına giren konularda, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, kamu hizmeti görmeleri nedeniyle kanunla veya Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 17/7/1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler.
 6. Kendilerine ait taşınmaz malları, hizmetlerinde kullanılmak ve süresi 25 yılı geçmemek üzere bedelli veya bedelsiz olarak genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara ve mahalli idarelere tahsis edebilirler. Bedelli tahsislerde bedel, taraflar arasında kıymet takdiri suretiyle belirlenir. Tahsis edilen taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi ilgili belediyece aynı usulle iptal edilebilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
 7. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinin mülkiyetinde ya da tasarrufunda bulunan spor tesisi, sağlık tesisi, huzur evi, rekreasyon alanı, 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yerler, toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan demiryolu ve deniz yolu hatları, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki yollar ve mezbaha, kombina ve bunlar gibi belediyelerin (Büyükşehir belediyeleri dahil) görev alanlarına giren konulara ilişkin tesisler ile bunlara ait araç-gereçlerin mülkiyeti ya da kullanım veya işletme hakkı; genel bütçeli kuruluşlarda ve mülkiyeti Hazineye ait olanlarda Maliye Bakanlığı ile bu kuruluşların bağlı olduğu bakanın veya ilgili kuruluşun en üst amirinin, diğer kuruluşlarda ise bağlı olduğu Bakanın veya en üst organın kararı ile, bedelli veya bedelsiz, süreli veya süresiz olarak belediyelere devredilebilir. Bedelli devirlerde bedel, 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen harca esas bedel üzerinden hesaplanır. Devire ilişkin anlaşma taraflarca bir protokole bağlanır. Devredilen tesisler, devir amaçlarına uygun olarak kullanılır.

İsim verilmesi

Ek Madde 17- Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine isim verilmesi veya bunların isminin değiştirilmesi ile beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin belediye meclisi kararları, üye tam sayısının çoğunluğunun oyu ile alınır ve mahallin en büyük mülki amirinin tasdikiyle yürürlüğe girer. Bu madde gereğince isim verilmesine ve amblem, flama ve benzerlerinin tespitine dair esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Belediye ile belediye başkanının davalı olması

Ek Madde 18 – Belediye başkanınca belediye tüzel kişiliğine karşı veya belediyece belediye başkanına karşı açılacak davalarda, belediyeyi meclis birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması halinde belediye meclisince belirlenecek meclis üyesi veya bunların vekalet vereceği avukat temsil eder.

Genel görüşme

Ek Madde 19 - Meclis üyeleri belediyeye ait işler hakkında genel görüşme açılmasını isteyebilirler. Genel görüşme, meclis üye tam sayısının en az 1/3'ü tarafından belediye başkanlığına verilecek bir önerge ile istenir. Belediye Başkanı önerge üzerine meclisi bir hafta içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır. Genel görüşme açılması kararı meclis üye tam sayısının çoğunluğu ile verilir. Genel görüşmelerde sadece genel görüşme açılması ile ilgili önergedeki konular görüşülür. Genel görüşmelerde uygulanacak esas ve usuller, 59 uncu maddede belirtilen yönetmelikle düzenlenir.

Açıklık ve katılım

Ek Madde 20 - Belediyeler, faaliyetleriyle ilgili olarak halkın, meslek teşekküllerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi alma, görüş oluşturma ve öneride bulunma haklarını kullanabilmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Gerçek ve tüzel kişiler, maliyetini aşmamak üzere belediye meclisince belirlenecek tarifede yer alan bedel karşılığında, belediye karar organlarının karar ve toplantı zabıtlarının kendilerini ilgilendiren kısımlarının suretlerini yazılı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu taleplerin 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.

Belediyenin gelir ve giderlerini gösteren üçer aylık “Mali durum raporu”, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak hazırlanır ve belediyenin mutat ilan yerlerinde askıya çıkarılır.

Belediye tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi

Ek Madde 21 – Gelirlerinin belediye hizmetleri için yetersiz hale gelmesi, nüfuslarının 2000’in altına düşmesi, meskun sahalarının bağlı oldukları il veya ilçe merkez belediyelerinin meskun sahalarına 5000 metreden daha yakın hale gelmesi ve genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinde bütünlüğün sağlanması bakımından zorunluluk bulunması durumlarından bir veya birkaçının ortaya çıkması halinde, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak bağlı oldukları il veya ilçe merkez belediyelerine katılabilirler, bunun mümkün olmaması halinde köy haline getirilebilirler.

Katılma halinde, katılan belediyenin mahalleleri katıldıkları il veya ilçe merkez belediyesinin mahalleleri haline gelir ve personel, kadro, taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları bağlandıkları belediyeye intikal eder.

Köy kurulması halinde, kaldırılan belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder, memur ve kadrolu işçileri İçişleri Bakanlığınca İl Özel İdareleri ve belediyelerin boş kadrolarına atanır. İntikal eden borçların köy tüzel kişiliğince karşılanamayan kısımları Hazinece üstlenilir.

Bu madde gereğince Bakanlar Kurulunca verilecek belediye kaldırma kararları, ilk mahalli idareler genel seçimleri tarihinde hüküm ifade eder ve kaldırılan belediyelerin katıldıkları belediyelerde veya kaldırılan belediye yerine kurulan köylerde seçimler, bunların yeni statülerine göre yapılır.

Birinci fıkrada belirtilen durumların tespiti, bu Kanunun yedinci maddesi hükümlerine uygun olarak İçişleri Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanacak esaslar çerçevesinde yapılır.

Gelecek yıllara sari yüklenmeler

Ek Madde 22- Belediyeler (büyükşehir belediyeleri dahil) ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar, hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere temizlik, park bahçe bakımı, sayaç okuma ve meclislerinin üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile uygun görülecek benzeri nitelikli hizmetleri süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilirler.

Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi

Ek Madde 23- Belediyelerce (büyükşehir belediyeleri dahil), on yıldan fazla süreli mülkiyetin gayri ayni hak tesisi yapılamaz.

Ancak, belediyeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dahilinde mülkiyeti ya da kullanım hakkı kendilerine ait taşınmaz mallar üzerinde gerçek veya tüzel kişilere kullanım hakkı veya müstakil mülkiyete konu olabilecek bağımsız bölüm karşılığında her türlü bina ve tesisi (otopark dahil) yaptırabilirler. Bu fıkra uyarınca kullanım hakkı verme karşılığı yapılan sözleşmelerin süresi 25 yılı geçemez. Bina ve tesisler; bu sürenin sonunda her türlü borç ve taahhütlerden arındırılmış, bakımlı ve kullanılabilir durumda, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bedelsiz olarak ilgili idareye intikal eder.

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamına giren işler hakkında söz konusu kanun hükümleri uygulanır.

Şehirlerarası otobüs terminali işletmesi

Ek Madde 24- Belediyelerce (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesince); belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, karayolu ile yolcu taşıması hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmelerine izin verilebilir.

Otobüs terminali kurmalarına ve işletmelerine izin verilecek gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ile terminallerin işletilmesine ve denetimine dair esaslar; Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Madde 11- 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 4- Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, personel maaş ve ücret giderleri toplamı Ek Madde 13’de öngörülen oranları aşmış bulunan belediyeler, bu oranları gerçekleştirinceye kadar personel sayılarını artıramazlar.

Geçici Madde 5- 96 ncı maddenin (B) fıkrasının üçüncü paragrafı hükmünce belediye meclis üyeleri arasından intihap olunan belediye başkan yardımcılarının görevleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sona erer.

Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, belediyelerin başkan yardımcısı kadrolarında memur sıfatıyla bulunanların görevleri devam eder. Bu tarihte boş bulunan veya sonradan boşalacak olan başkan yardımcısı kadrolarına, ancak Ek Madde 13’de düzenlenen usullerle atama yapılabilir.”

İKİNCİ BÖLÜM
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna İlişkin Değişiklik Hükümleri

Madde 12- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”un adı, “Büyükşehir Belediye Kanunu” olarak değiştirilmiş; 3 üncü maddesinde yer alan “Büyükşehir” tanımı “Büyükşehir: Belediye sınırları içinde birden fazla ilçe ve/veya alt kademe belediyesi bulunan şehirleri,” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt kademe belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir belediyeleriyle ilişkilerinde büyükşehir ilçe belediyeleri ile aynı hak ve statüye sahip belediyeleri,”

Madde 13- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (A) fıkrasının değişik (e) bendi ile (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e- Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin açılış ve çalışmalarına ruhsat vermek ve buraları denetlemek, (2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ilişkin yetki, büyükşehir belediye başkanının kararı ile ilçe veya alt kademe belediyelerine devredilebilir, aynı usulle geri alınabilir.”

“j- Sanayi atıklarının toplanması ve taşınması hariç, katı atık yönetim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gereken her türlü hizmeti yapmak, tesisleri kurmak, kurdurmak, kurulu olanları devralmak, işletmek, işlettirmek, bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanmak.

Nazım imar planlarında bu tesislerin mevcut ve planlanan yerlerini göstermek, ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen koruma mesafesini sağlayacak şekilde tedbirlerin alınmasını sağlamak.”

Madde 14- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlçe ve alt kademe belediye meclislerinin imara (imar ıslah planları dahil) ilişkin kararları onay için büyükşehir belediye meclisine sunulmak üzere büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye meclislerinin ilçe ve alt kademe belediyelerinin imara (imar ıslah planları dahil) ilişkin kararları uygulamaya konulmak, diğer bütün kararları ise onaylanmak üzere büyükşehir belediye başkanına gönderilir.”

Madde 15 – 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak üzere bir genel sekreter ve azami olarak nüfusu 1.000.000’a kadar belediyelerde dört, nüfusu 1.000.001’dan 3.000.000’a kadar olan belediyelerde beş, nüfusu 3.000.000’dan fazla olan belediyelerde altı genel sekreter yardımcısı bulunur.”

“Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı kadroları, büyükşehir belediyesine bağlı işletme ve kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadroları ile büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyelerinin başkan yardımcısı kadrolarında, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile bu kadrolara atanma şartlarına sahip kimseler sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. ersonelin sözleşme süresi bir yılı geçemez. Ancak, süre sonunda sözleşme aynı usulle yenilenebilir. Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücretin üst sınırı, her yıl Ocak ayında İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenir. Ayrıca, genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerde istihdam edilen memurlar, istekleri ve kurumlarının muvafakatiyle asıl görevlerinden izinli sayılmak suretiyle ve süreleri seçim döneminin bitiminden sonraki otuzuncu günü geçmemek üzere bu kadrolarda görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76 ncı maddelerinde öngörülen esaslar dikkate alınır. Görevlendirilen memurların asıl kadrolarıyla ilişkileri ve terfi hakları devam eder. Bunlar, görevlendirildikleri kadronun aylığını alır ve bu kadronun mali ve sosyal haklarından yararlandırılır. Ancak, görevlendirildikleri kadronun aylık, ek gösterge ve tazminatları toplamı, asıl kadrolarında aldıkları aylık, ek gösterge ve tazminatları toplamından az ise aradaki fark hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Ayrıca; belediye meclisi kararı ile bunlara görevlendirildikleri kadronun karşılığı olan aylığın % 30’u oranına kadar aylık ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir ay içerisinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın asli kadrolarındaki görevlerine başlatılır. Bu kadrolarda, bu fıkrada belirtilen iki usul dışında personel istihdam edilemez.”

Madde 16- 3030 sayılı 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c- 26.5.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan nispet ve esaslara göre tahsil edilecek Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisi ile Yangın Sigortası Vergisi,”

“e- 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (c) bendinde belirtilen meydan, bulvar, cadde, anayollar ve kaldırımlar üzerindeki ilan ve reklam asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler, bu alanlara cephesi olan binaların önüne, yanlarına veya üstüne ve yollardaki bariyerlere konulacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri.”

Madde 17- 3030 sayılı 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının değiştirilmesi

Ek Madde 1- Son nüfus sayımı veya tespitine göre, belediye nüfusu ile belediye sınırlarından en fazla 5000 metre uzaklıktaki yerleşim birimleri nüfusları toplamı 300.000’den fazla olan il merkez belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. Bakanlar Kurulu, büyükşehir statüsüne dönüştürülen yerlerde hangi alt kademe belediyelerinin kurulacağını ve bunların sınırlarını belirlemeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesinin gelişim alanı içinde bulunan belediye ve köyler; kendi meclislerinin ve büyükşehir belediye meclisinin kararları ve valinin teklifi üzerine veya büyükşehir belediye meclisinin kararı ve valinin talebi üzerine mahalli seçim kurullarınca bu belde ve köylerde yapılacak halk oylaması sonucuna göre İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzalayacağı müşterek kararname ile veyahut imar düzeni ve temel alt yapı hizmetlerinin zorunlu kıldığı hallerde büyükşehir belediye meclisi ve il imar planlama kurulunun kararları ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içine alınabilir. Bu fıkra gereğince yapılacak halk oylaması, 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki esas ve usullere göre gerçekleştirilir.

Büyükşehir belediye sınırları içine alınan ilçe belediyeleri büyükşehir ilçe belediyesi, belde belediyeleri büyükşehir alt kademe belediyesi olur, köylerin tüzel kişiliği kalkar. Tüzel kişiliği kalkan köylerin mahalle olarak hangi belediyelere bağlanacağı müşterek kararnamede veya Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir.

Büyükşehir belediye sınırları içine alınma sonucunda büyükşehir ilçe veya alt kademe belediyesi statüsüne kavuşan belediyelerin seçilmiş organları, bu belediyelerin yeni statülerine uygun olarak görev yapmaya devam ederler ve büyükşehir belediye meclisine iştirak ederler. Bu belediyeler ile büyükşehir belediyesi arasında bu Kanundaki görev bölüşümüne uygun olarak İçişleri Bakanlığınca yönetmelikle belirlenecek esaslar dahilinde personel, araç-gereç, tesis, mal ve benzeri konularda devirler yapılır.

Büyükşehir belediye sınırları içine alınma sonucunda tüzel kişiliği kalkan köylerin seçilmiş organları, seçimlere kadar, dönüştükleri mahallenin organları olarak görev yaparlar. Bu köylerin mal varlıkları, personeli, hak, alacak ve borçları, mahalle olarak bağlandıkları belediyelere intikal eder.

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde büyükşehir ilçe veya alt kademe belediyesi dışında müstakil belediye kurulamaz ve kurulmuş bulunan büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyeleri ve bunların bir kısmı büyükşehir belediyesinden ayrılarak müstakil belediye haline getirilemez.

İmar planlarının hazırlanması ve onaylanmasında süre

Ek Madde 2- Büyükşehir belediyelerince nazım imar planı yürürlüğe konulduktan sonra büyükşehir ilçe veya alt kademe belediyelerince bir yıl içinde uygulama imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması ve büyükşehir belediye meclisinin onayına sunulması şarttır. Planlar, bu süre içerisinde onaya sunulmadığı takdirde, doğrudan büyükşehir belediyesince yaptırılıp büyükşehir belediye meclisinde görüşüldükten sonra, büyükşehir belediye başkanının onayıyla yürürlüğe konulabilir.

Büyükşehir ilçe veya alt kademe belediyelerince onaylanmak üzere büyükşehir belediye meclisine sunulan uygulama imar planları, büyükşehir belediye meclisince üç ay içinde onaylanır veya reddedilir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde onaylanmış sayılır.

Nazım imar planına aykırılığı sebebiyle büyükşehir belediye meclisince reddedilen uygulama imar planları, aykırılık sebepleri de gösterilerek ilçe veya alt kademe belediyelerine geri gönderilir. İlgili belediye bu aykırılıkları bir ay içerisinde gidererek planları büyükşehir belediyesine sunar. İstenilen tadilatların bu süre içinde yerine getirilmemesi halinde uygulama imar planları üzerinde büyükşehir belediye meclisleri gerekli tadilatları yapar ve söz konusu planlar büyükşehir belediye başkanı tarafından yürürlüğe konulur.

Büyükşehir belediyesinin imar uygulama yetkisi

Ek Madde 3- Büyükşehir belediyeleri, kanunlarla büyükşehir belediyelerine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği yapım, bakım ve onarım işlerinde her türlü imar uygulamasını ve ruhsat verme işlerini yapma yetkisine sahiptir. Ancak bu yetkinin il imar ve gelişim planlarına uygun olarak kullanılması zorunludur.

Büyükşehir belediyelerinin imar denetim yetkisi

Ek Madde 4- Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyelerinin imar planı ve yapılaşma uygulamalarının imar mevzuatına ve imar planlarına uygunluğunu denetlemeye yetkilidir. Bu denetim bizzat büyükşehir belediye başkanı tarafından yapılabileceği gibi, onun yetkilendireceği büyükşehir belediye görevlileri, tarafından da yapılabilir. Denetim işlerinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından da yararlanılır. Denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gerekli görülen değişikliklerin yapılaması, yeterli süre verilerek ilgili ilçe veya alt kademe belediyesinden istenir. Gerekli tedbirler, bu süre içinde ilçe veya alt kademe belediyesince alınmadığı takdirde, sorumluluk kendisine ait olmak üzere bizzat büyükşehir belediyesi tarafından alınabilir.

Büyükşehir Gelişim Alanı

Ek Madde 5- ‘Büyükşehirlerde; büyükşehir belediye meclisinin kararı ve il imar planlama kurulunun onayı ile ‘Büyükşehir Gelişim Alanı’ belirlenir. Bu alan, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşüyle gerektiğinde ilin tamamını kapsayacak şekilde belirlenebilir. Bu alanda, her ölçekte nazım imar planı ve çevre düzeni planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesine ait olup, bu planlar büyükşehir belediye meclisinin kararı ve il imar planlama kurulunun il gelişim planına uygunluğuna dair görüşü de alınarak büyükşehir belediye başkanın onayı ile kesinleşir. Bu alanda uygulama imar planları, büyükşehir nazım imar planına ve çevre düzeni planlarına uygun olarak yapılır ve büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe konulur. Bu alanda bulunan ve 3030 sayılı Kanuna tabi olmayan belediyelerin büyükşehir belediyeleri ile imar ilişkileri, büyükşehir sınırları içindeki ilçe veya alt kademe belediyelerinin büyükşehir belediyeleri ile olan imar ilişkilerinin esaslarına tabidir. Bu belediyeler, kendi beldeleri ile ilgili imar konularındaki büyükşehir belediye meclisi toplantılarında büyükşehir sınırları içindeki ilçe veya alt kademe belediyeleri gibi temsil edilir ve oy kullanırlar.

Büyükşehirlerde ulaşım ve koordinasyon

Ek Madde 6- Büyükşehir belediyeleri; görev ve yetki alanlarında ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini özürlülerle ilgili TSE standartlarını da gözeterek bir bütün olarak planlamaya ve koordinasyonu sağlamaya, resmi ve özel kuruluşlarca toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan her türlü karayolu, denizyolu, suyolu ve demiryolu vasıtaları ile servis araçlarının güzergahlarını ve taksi durak yerlerini belirlemeye, bu konuda ilgili kuruluşlar için bağlayıcı ve yönlendirici kararlar almaya, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmeye ve bunları işletmeye, işlettirmeye ve kiraya vermeye, park yerleri ile ilgili olarak alınan kararları ihlal edenler hakkında 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre cezai ve zabıtai müeyyideler uygulamaya yetkilidir. Bu madde ile Büyükşehir Belediyelerine verilen planlama, koordinasyon ve güzergah ve park yerleri belirlenmesine ilişkin yetkiler, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kullanılır. Ancak, bu Merkeze İçişleri Bakanlığınca yönetmelik ile belirlenecek ilgili kamu kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve odaların (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de katılırlar ve oy kullanırlar. Bu maddede belirtilen konularda UKOME tarafından alınacak kararlar valinin onayı ile yürürlüğe girer.

Ek Madde 7 - Bu Kanun hükümleri, .......... Büyükşehir Belediyeleri hakkında ilk genel mahalli idareler seçimleri tarihinden itibaren uygulanmaz. Bu belediyelerde ilk genel mahalli idareler seçimleri, bunların yeni statülerine göre yapılır.

Bu belediyelerin adları, aynı adı taşıyan il merkez belediyelerine dönüşür. Bu belediyelerin sınırları içinde kurulmuş bulunan alt kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kalkar ve personel, kadro, taşınır ve taşınmaz malları, alacak hak ve borçları ilgili il merkez belediyelerine intikal eder.

Kaldırılan büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleri, ilgili il merkez belediyelerine bağlı olarak 2560 sayılı Kanun Hükümlerine göre görev yapmaya devam ederler.”

Madde 18- 3030 sayılı 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 9- Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, büyükşehir belediyelerinin genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı kadrolarında, büyükşehire bağlı işletme ve kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrolarında ve büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyelerinin başkan yardımcısı kadrolarında memur sıfatıyla bulunanların görevleri devam eder. Bu tarihte boş bulunan veya sonradan boşalacak olan bu unvandaki kadrolara, ancak 16 ncı maddede düzenlenen usullerle atama yapılabilir.

Geçici Madde 10- Bu Kanunun Geçici 2, 3 ve 5 inci maddeleri gereğince büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında yapılması gereken, ancak süresi içinde yapılamayan araç, gereç, taşınır ve taşınmaz mal ile personel ve kadro devir işlemleri, Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde söz konusu maddelerdeki esas ve usullere göre yeniden yapılır.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Özel İdaresi Kanununa İlişkin Değişiklik Hükümleri

Madde 19- 13.3.1329 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 78 inci maddesine (12) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (13) numaralı bend eklenmiş; (13), (14), (15) numaralı bentlerin numaraları (14), (15), (16) olarak değiştirilmiş ve mevcut (15) numaralı bentde geçen “... 13 üncü bendindeki ...” ibaresi “...(14) numaralı bendindeki...” şeklinde değiştirilmiştir.

“13- a) Kültür Bakanlığının izni ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve korunmasını sağlamak, gerektiğinde bu amaçla kamulaştırma yapmak.

 1. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki beldelerin Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle karayolu ağına bağlantı yolları, köy yolları, arazi yolları, yayla yolları, orman yolları ve tarihi ve turistik yerlere ulaşım yolları ile bu yollar üzerindeki köprü ve diğer sanat yapılarını yapmak, bunların bakım ve onarımlarını sağlamak, bu yollar üzerine trafik işaret ve levhaları koymak,
 2. İlde üretilen ürünlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli tesisleri kurmak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak; halka gelir getirici ve meslek edindirici kurslar açmak ve faaliyetler yürütmek, bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak; ilin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapmak,
 3. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulmasına yardımcı olmak, bu konuda ilgili bakanlıklar, kuruluşlar, belediyeler ve kooperatiflerle işbirliği yapmak, gerektiğinde bu hizmetler için ihtiyaç duyulan taşınmaz malları kamulaştırmak ve alt yapı hizmetlerini üstlenmek,
 4. Köyler ve köylerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile işbirliği ve yardımlaşma yaparak köylerin içme suyu, kullanma suyu, kanalizasyon ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, köyün ortak hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak,
 5. Kırsal kalkınma ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla kooperatiflerle ve bunların üst birlikleri ile ortak hizmet projeleri yürütmek,
 6. Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, maden suları ile içmeye, kullanmaya veya jeotermal olarak ısıtmaya mahsus sıcak ve soğuk maden sularının değerlendirilmesi için doğrudan veya ortaklık suretiyle tesisler kurmak ve bunları işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, bu alanda diğer mahalli idarelerle işbirliği yapmak,
 7. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile işbirliği sağlayarak ve bunlarla müşterek olarak; aile, çocuk, genç, yaşlı, hasta, özürlü, kimsesiz, muhtaç, suçlu ve benzeri toplum kesimlerine yönelik sosyal hizmetlerin yürütülmesine, bunların daha sağlıklı, üretken ve topluma yararlı hale gelmesine yardımcı olmak, bu amaçla rehberlik ve rehabilitasyon merkezleri oluşturmak, bunları işletmek, işlettirmek.
 8. İl gelişim planlarının hazırlanması için gerekli mali kaynağı sağlamak,
 9. İlgili mevzuata uygun olarak belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında sıhhi işyerlerinin açılış ve faaliyetine izin vermek,

Madde 20- İl Özel İdaresi Kanununun değişik 100 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vali yardımcılarına, kaymakamlara ve il özel idare müdürlerine yaptıkları özel idare hizmetleri karşılığında, il daimi encümeni üyelerine ödenen aylık ödenek tutarında aylık ödeme yapılır.”

Madde 21- İl Özel İdaresi Kanununun değişik 103 üncü maddesine aşağıdaki madde başlığı eklenmiş ve madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl genel meclisi

Madde 103- İl özel idaresinin genel karar organı olan il genel meclisi, ilgili mevzuatta gösterilen esas ve usullere göre halk tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İl genel meclisleri, kanunların il özel idarelerine görev olarak verdiği konularda ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle teşkil edilir.

İl özel idare müdürü, köy muhtarları, bakanlıkların il veya bölge müdürleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve komisyon üyesi olmayan il genel meclisi üyeleri görev alanlarıyla ilgili konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına iştirak edebilir, görüşlerini belirtebilir ancak oy kullanamazlar.

İl genel meclisinin dönem başı toplantısı ile seçimlerden sonraki ilk toplantısında, görüşmelere başlanmadan önce vali ve meclis üyelerince çelenk sunularak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı merasimleri yapılır.

İl genel meclis üyelerine, aylık olarak 4000 gösterge rakamının devlet memurları için tespit edilen aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. Ayrıca, il genel meclisinin ve ihtisas komisyonlarının başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına fiilen katıldıkları her gün için 400 gösterge rakamının devlet memurları için tespit edilen aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek miktarda oturum ücreti ödenir. Ancak oturum ücretlerinin otuz günlük toplamı, aylık ödeneğin üç katını geçemez. İl daimi encümeninin başkan ve üyelerine ise 10.000 gösterge rakamının devlet memurları için tespit edilen aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek miktarda ödenek verilir. İl genel meclisi toplantılarının devamı süresince, il daimi encümeninin başkan ve üyelerine, yalnız il genel meclisi üyeleri için tespit edilen ödenek verilir. Fahri üyelere herhangi bir ödeme yapılmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan il genel meclisi üyelerinin kendileri, devlet memurları gibi tedavi ve cenaze giderleri yardımından faydalanır.

Hangi komisyonların kurulacağı ve bu maddenin uygulama esasları 119 uncu maddede belirtilen yönetmelikle düzenlenir."

Madde 22- İl Özel İdaresi Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“İlçe köy birlikleri ve köylere yardım

Ek Madde 6 - En az dört köyü olan ilçelerde; gönüllülük esasına dayalı olarak, köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, gerektiğinde bu hizmetleri bizzat yapmak ve kırsal kalkınmayı katılımcı bir anlayışla sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ve Bakanlar Kurulu izniyle kurulduğu ilçenin adını taşıyan "İlçe Köy Birlikleri" kurulur. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel izin vermeye yetkilidir.

Birliklerin kuruluşu, statüsü, organları ve çalışma esasları, bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 133 ilâ 148 inci maddeleri hükümlerine tabidir. Birliklerin tüzüğü İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak tip tüzüğe uygun olarak düzenlenir.

Birlik başkanı, merkez ilçelerde vali veya yerine görevlendireceği bir vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamlardır. Birlik başkanı, birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık eder, birlik işlerinin yürütülmesini sağlar.

Birlik meclisi, birliğe üye köy muhtarlarından oluşur. İlçede köylere yönelik hizmet ve faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının temsilcileri ile o ilçeden seçilen il genel meclisi üyeleri, meclisin fahri üyesidir. Meclis, birliğe görev olarak verilen konularda ön incelemeye ihtiyaç duyulan hallerde ihtisas komisyonları kurabilir. Fahri üyeler, ihtisas komisyonu toplantılarına katılıp kendi faaliyet konularında görüş ve önerilerini belirtebilir, ancak oy kullanamazlar.

Birlik encümeni, birlik başkanı ile birlik meclisinin dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl süre için seçilecek 4 asıl, 4 yedek üyeden teşekkül eder. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler asıl üyeliğe getirilir.

Birlikler, hizmetlerin yürütülmesinde köyler ve köylere yönelik hizmet gören kamu kurum, kuruluş ve idareleri ile işbirliği koordinasyon ve yardımlaşma içinde çalışırlar. Vali ve kaymakamlar, bu kuruluşların personelini birlik hizmetlerinde görevlendirebilirler.

İl özel idareleri ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar, köye yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini yetkili organlarının ve birlik meclisinin kararı ile ve aralarında yapacakları anlaşmaya göre birlikler aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Bu takdirde, gerekli kaynak birliklere aktarılır ve söz konusu iş, birliğin tabi olduğu esas ve usullere göre sonuçlandırılır.

Birliklerin kendi imkanları ile gerçekleştirebilmeleri mümkün olmayan bir veya birden fazla köyü ilgilendiren yatırım projeleri, birlik meclis kararı ile İl Özel İdarelerinin yatırım programlarına teklif edilir. Bu teklifler, yatırım programlarının hazırlanması sırasında öncelikle değerlendirilir.

Birlikler, hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duydukları personeli 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edebilirler. Ancak, birliğin personel giderleri bütçe giderlerinin 1/10'unu geçemez.

İl özel idaresi bütçe gelirlerinin en az %10’u (İstanbul’da en az % 5’i) köy nüfusları toplamına göre o ildeki ilçe köy birliklerine aktarılır. Köy sayısı dörtten az olan ilçelerde ise paylar ilgili köylere doğrudan aktarılır. Ayrıca İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi gereğince İller Bankası safi gelirlerinden ayrılan %55’lik köy kalkınma payları, köy nüfusları toplamına göre ilçe köy birliklerine Bankaca dağıtılır.

Birliklerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığınca düzenli olarak denetlenir.

Bu madde gereğince kurulacak Birlikler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi değildir. Birliklerin ihale, bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yurt dışı ilişkileri

Ek Madde 7 - İl özel idareleri;

Görev alanlarıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, il genel meclisinin kararı, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile üye olabilirler.

Yabancı ülke il ve şehir yönetimleri ile il genel meclisinin kararı ve Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile kardeş il ilişkisi kurabilirler.

1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun, 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 244 sayılı Milletlerarası Antlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kardeş il ilişkisi içinde bulundukları veya sınırdaş oldukları yabancı ülke il ve şehir yönetimleri ile Dışişleri Bakanlığını önceden yazılı olarak haberdar etmeleri kaydıyla çevre, turizm, kültür, spor, afet ve altyapı konularında ortak faaliyetler ve ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler.

Yukarıdaki fıkralar gereğince kurulacak ilişkiler ve yapılacak faaliyetlerin dış politika gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. Dışişleri Bakanlığı bu konularda re’sen sınırlama getirme yetkisine sahiptir.

Bu maddenin uygulama esasları Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Personel istihdamı

Ek Madde 8 - İl özel idarelerinde memur, daimi işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personel istihdam edilir.

Memur ve daimi işçi kadroları, illerin nüfus durumu ile ticari ve turistik özelliklerine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenecek unvan ve sayı standartlarına uygun olarak il genel meclisinin kararı ve valinin onayı ile belirlenir.

Asli ve sürekli olmayan arızi ve geçici işlerde çalıştırılacak geçici işçiler, vali tarafından belirlenecek pozisyonlarda istihdam edilir.

14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Teknik, Sağlık, Eğitim ve Avukatlık hizmetleri sınıfları kapsamında bulunan unvandakiler kadrolu memur yerine bunlar için belirlenen azami sayı aşılmamak üzere; mütercimler ve sanatçılar ise kadro şartı aranmaksızın valinin onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Sözleşmeli personelin sözleşme süresi bir yılı geçemez. Ancak, süre sonunda sözleşme aynı usulle yenilebilir. Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücretin üst sınırı, illerin nüfus durumları dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken her yıl ocak ayında belirlenir.

Memur ve daimi işçi kadroları ile geçici işçi pozisyonlarına ilişkin il genel meclisi kararları, valinin teklifi üzerine yılda bir defa bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantıda ele alınır ve aralık ayı içinde valinin onayına sunulur. Kadro ve pozisyonlara ilişkin cetveller ve il genel meclisi kararları, ilgili il özel idaresinde ve valilikte muhafaza edilir ve tasdikli birer örneği her yıl ocak ayı içinde valilikçe İçişleri Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Memur ve daimi işçi kadrolarına açıktan veya naklen atamalarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, İçişleri Bakanlığı bu kadrolarda bulunan memur ve işçileri olağanüstü durumların zorunlu kılması hallerinde diğer belediyelerin ve il özel idarelerinin boş memur ve işçi kadrolarına naklen atama yetkisine sahiptir.

Kadro ve görev unvanları değişen, kaldırılan veya başka kurumlara nakledilen devlet memurları yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları (eski kadroları ile ilişkileri kesildiği tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere) şahıslarına bağlı olarak devam eder. Nakle tabi tutulan personele ait ödemeler, nakledildikleri kurum bütçesinden yapılır.

Ancak atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece alacakları her türlü ödemeler dahil maaşın net tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları her türlü ödemeler dahil maaşının net tutarından az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Mahalli seçim tarihinden önceki bir yıllık süre içinde memur ve daimi işçi kadrolarına açıktan atama yapılamaz, afet halleri dışında geçici işçi ve sözleşmeli personel sayısı arttırılamaz.

İstihdam edilen personele ödenecek maaş ve ücretlerin yıllık tutarı, bütçe gelirlerinin % 30’unu geçemez. Ancak, zaruret hallerinde bu oran İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile aşılabilir. Bu oranların üstünde gerçekleşen ödemeden, atamaya yetkili amir kendi mal varlığı ile sorumlu olup, hakkında Borçlar Kanununun haksız fiil hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulanması ile belirlenen standart kadro sayısının üzerinde memur ve daimi işçi çalıştıran il özel idarelerinin fiili kadro sayılarının standarda uygun hale getirilmesi, personel fazlasının ihtiyacı olan diğer belediyeler, il özel idareleri ve bunların bağlı kuruluşlarına nakledilmesine dair esas ve usuller Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler

Ek Madde 9 - İl özel idareleri, il genel meclisinin vereceği karar üzerine ve aralarında yapacakları anlaşmaya göre;

 1. Görev alanlarına giren konularda genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler ve bu amaçla aralarında gerektiğinde kaynak aktarımında bulunabilirler. Bu takdirde iş, işi üstlenen kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 2. Sorumluluk alanlarında genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedeli karşılığında üstelenebilirler. İş, il özel idaresinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır ve bedeli işi yaptıran kuruluşun tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ödenir.
 3. Sorumluluk alanlarında Devletin güvenlik, eğitim, kültür, sağlık, sosyal yardım, sosyal hizmet ve spor kurum ve tesislerinin arsa ve ayni ihtiyaçlarını karşılayabilirler, yapım, bakım ve onarım işlerini bedelsiz olarak gerçekleştirebilirler, bu hizmetler için geçici olarak araç ve personel görevlendirebilirler.
 4. Görev alanlarına giren konularda diğer mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir, aralarında geçici olarak personel görevlendirmesi ve araç tahsisi yapabilir, ortak projeler için ödenek aktarımında bulunabilirler.
 5. Görev alanlarına giren konularda, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, kamu hizmeti görmeleri nedeniyle kanunla veya Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler.
 6. Kendilerine ait taşınmaz malları, hizmetlerinde kullanılmak ve süresi 25 yılı geçmemek üzere bedelli veya bedelsiz olarak genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara ve mahalli idarelere tahsis edebilirler. Bedelli tahsislerde bedel, taraflar arasında kıymet takdiri suretiyle belirlenir. Tahsis edilen taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi ilgili il özel idaresince aynı usulle iptal edilebilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.”
 7. Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinin mülkiyetinde ya da tasarrufunda bulunan spor tesisi, huzur evi, rekreasyon alanları, 31/08/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yerler, orman vasfında olmayan milli parklar, deniz yolu hatları ve mezbaha, kombina ve bunlar gibi il özel idarelerinin görev alanlarına giren konulara ilişkin tesisler ile bunlara ait araç-gereçlerin mülkiyeti ya da kullanım veya işletme hakkı, genel bütçeli kuruluşlarda ve mülkiyeti Hazineye ait olanlarda Maliye Bakanlığı ile bu kuruluşların bağlı olduğu bakanın veya ilgili kuruluşun en üst amirinin, diğer kuruluşlarda bağlı olduğu Bakanın veya en üst organın kararı ile, bedelli veya bedelsiz, süreli veya süresiz olarak il özel idarelerine devredilebilir. Bedelli devirlerde bedel, 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen harca esas bedel üzerinden hesaplanır. Devire ilişkin anlaşma taraflarca bir protokole bağlanır. Devredilen tesisler, devir amaçlarına uygun olarak kullanılır.

Açıklık ve katılım

Ek Madde 10 - İl özel idareleri, faaliyetleriyle ilgili olarak halkın, meslek teşekküllerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi alma, görüş oluşturma ve öneride bulunma haklarını kullanabilmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Gerçek ve tüzel kişiler, maliyetini aşmamak üzere il genel meclisince belirlenecek tarifede yer alan bedel karşılığında, il özel idaresi karar organlarının karar ve toplantı zabıtlarının kendilerini ilgilendiren kısımlarının suretlerini yazılı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu taleplerin 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.

İl özel idarelerinin gelir ve giderlerini gösteren üçer aylık “Mali durum raporu”, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak hazırlanır ve il özel idaresinin mutat ilan yerlerinde askıya çıkarılır.

İl Özel İdareleri Paralarının Yatırılacağı Bankalar

Ek Madde 11- İl Özel İdareleri ve bağlı kuruluşları, kaynaklarını T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Bankası veya Vakıflar Bankasında açılacak hesaplarda, vadeleri, faiz oranları ve türleri mevcut bankacılık sistemleri çerçevesinde belirlenmek suretiyle değerlendirirler.

Bu idareler, vergi, harç ve katılma payı ile hizmet karşılığı ücret tahsilatlarını diğer bankalar aracılığı ile de yapabilirler. Ancak bu yolla tahsil edilen paralar, birinci fıkrada sayılanlar dışındaki bankalarda yedi günden fazla tutulamaz.

Gelecek yıllara sari yüklenmeler

Ek Madde 12- İl özel idareleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar, hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere temizlik, park bahçe bakımı, sayaç okuma ve il genel meclisinin üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile uygun görülecek benzeri nitelikli hizmetleri süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilirler.

Mülkiyetin gayri ayni hak tesisi

Ek Madde 13- İl özel idarelerince, on yıldan fazla süreli mülkiyetin gayri ayni hak tesisi yapılamaz.

Ancak, il özel idareleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dahilinde mülkiyeti ya da kullanım hakkı kendilerine ait taşınmaz mallar üzerinde gerçek veya tüzel kişilere kullanım hakkı veya müstakil mülkiyete konu olabilecek bağımsız bölüm karşılığında her türlü bina ve tesisi (otopark dahil) yaptırabilirler. Bu fıkra uyarınca kullanım hakkı verme karşılığı yapılan sözleşmelerin süresi 25 yılı geçemez. Bina ve tesisler sürenin sonunda her türlü borç ve taahhütlerden arındırılmış, bakımlı ve kullanılabilir durumda başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bedelsiz olarak ilgili idareye intikal eder.

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamına giren işler hakkında söz konusu kanun hükümleri uygulanır.”

Madde 23 - İl Özel İdaresi Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 - Ek Madde 5’te belirtilen İlçe Köy Birliklerinin kurulması veya mevcut birliklerin bu maddeye uygun hale getirilmesi, Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çişleri Bakanlığınca sağlanır.

Geçici Madde 5 - Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, personel maaş ve ücret giderleri toplamı Ek Madde 7’de öngörülen oranı aşmış bulunan il özel idareleri, bu oranları gerçekleştirinceye kadar personel sayılarını artıramazlar.”

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mahalli İdarelerin Gelirlerine İlişkin Değişiklik Hükümleri

Madde 24- 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Payların hesaplanması ve dağıtımı

Madde 1- Genel bütçe vergi gelirlerinden aşağıdaki esaslara göre mahalli idarelere pay ayrılır.

 1. Belediyeler payı
 1. İllerde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 5’i, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu paylar, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İller Bankası nezdindeki belediyeler hesabına yatırılır ve payların dağıtımı, o ildeki belediyelere nüfuslarına göre Bankaca yapılır. Ancak, il merkez belediyesi büyükşehir olan illerde, 3030 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (b) fıkrası gereğince büyükşehir belediyelerine ayrılan pay tutarı, bu miktardan düşülür ve kalan miktar, büyükşehir sınırları dışındaki belediyelere nüfuslarına göre dağıtılır.
 2. Ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 8’i, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu paylar, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İller Bankası nezdindeki belediyeler hesabına yatırılır ve payların dağıtımı, belediyelere nüfuslarına göre Bankaca yapılır. Bakanlar Kurulu, genel ekonomik şartları gözeterek bu oranı yüzde ellisine kadar artırmaya veya yüzde yirmibeşine kadar azaltmaya yetkilidir. Bu pay tutarlarından büyükşehir statüsündeki il merkezine düşen kısmın % 35’i o ildeki büyükşehir belediyesine, % 65’i nüfuslarına göre büyükşehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyelerine dağıtılır.
 3. Ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının binde 5’i, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu paylar, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İller Bankası nezdindeki kalkınmada öncelikli yöreler belediyeler hesabına yatırılır ve Bankaca; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek ve Başbakanın onayı ile yürürlüğe konulacak esaslara göre kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan belediyelere nüfuslarına göre dağıtılır. Bu pay tutarından büyükşehir il merkezlerine düşen kısmın % 35’i büyükşehir belediyelerine, % 65’i de büyükşehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyelerine dağıtılır.
 1. İl özel idareleri payı
 1. İstanbul ilinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının binde 7’si, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu pay, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İstanbul İl Özel İdaresi hesabına yatırılır.
 2. Ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 3,5’i, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu paylar, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İller Bankası nezdindeki il özel idareleri hesabına yatırılır ve Bankaca İstanbul ili dışındaki illerin özel idarelerine nüfuslarına göre dağıtılır. Bakanlar Kurulu, genel ekonomik şartları gözeterek bu oranı yüzde ellisine kadar artırmaya veya yüzde yirmibeşine kadar azaltmaya yetkilidir.
 3. Ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının binde 3’ü, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu paylar, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İller Bankası nezdindeki kalkınmada öncelikli yöreler il özel idareleri hesabına yatırılır ve Bankaca; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek ve Başbakanın onayı ile yürürlüğe konulacak esaslara göre kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan il özel idarelerine nüfuslarına göre dağıtılır.
 1. Mahalli İdareler Fonu Payı
 2. Ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının binde 3’ü, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu paylar, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İller Bankası nezdinde İçişleri Bakanlığı adına açılacak Mahalli İdareler Fonu hesabına yatırılır. Bu fondan, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, Bakanlığın mahalli idarelerle ilgili inceleme, araştırma, yayın, hizmet içi eğitim, denetim ve bilgi sistemleri oluşturma faaliyetleri ile mahalli idarelerin ve mahalli idare birliklerinin mahalli katkı sağlanan hizmet ve yatırımlarının desteklenmesi amacıyla harcama yapılır.

 3. Belediyeler Fonu Payı

Ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 1’i, Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından aylık olarak hesaplanıp, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığına bildirilir. Hesaplanan bu pay, Maliye Bakanlığı Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde Belediyeler Fonu Payı olarak İller Bankası nezdindeki hesaba yatırılır. Bu Fondan, belediyelerin İller Bankasının yıllık yatırım programına giren harita, imar planı ve alt yapı projeleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yönetmelikle belirlenecek esaslara göre harcama yapılır.

Birinci fıkra hükmünce ülke genelinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden yapılacak dağıtımlara esas alınacak miktarın belirlenmesinde, (I/a) ve (II/a) bentlerine göre illere verilecek pay tutarları (3030 sayılı Kanun gereğince büyükşehir belediyelerine ayrılan pay tutarları dahil), toplam tutarlardan düşülür.

Bu madde hükmünce genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden yapılacak dağıtımlara esas alınacak miktarların belirlenmesinde, akaryakıt tüketim vergisi tahsilatı ile özel kanunlarında pay ve/veya fon ayrılmayacağı hüküm altına alınan vergi gelirleri tahsilatı ve vergi gelirleri tahsilatından özel kanunlar gereğince ayrılan pay ve/veya fon tutarları dikkate alınmaz.

Bu paylar Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ilgili idarelerin hesaplarına aktarılır.

İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel idarelerinin vadesi gelmiş borç taksitlerini genel bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir.

Madde 25- 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun adı Belediye ve İl Özel İdareleri Gelirleri Kanunu olarak değiştirilmiş ve Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4. 21 nci maddenin (I) numaralı bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca yerli ve yabancı film gösterimlerinden bir ay içinde tahsil olunan vergi gelirlerinin % 75’i, 23/1/1986 tarih ve 3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre oluşturulan “Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu” payı olarak ayrılır. Söz konusu tutarlar, tahsilini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili belediye tarafından adı geçen Fonun Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Süresinde yatırılmayan fon paylarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Fon payını zamanında yatırmayan belediye saymanlarının idari, mali ve cezai sorumlulukları saklıdır.”

Madde 26- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konu:

Madde 29- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde tahsil edilen telefon (özel mesaj servisleri dahil), aboneli televizyon servisi, teleks, faksimili ve data, telefon kart ve jeton ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir.”

Madde 27- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mükellef:

Madde 30- Haberleşme vergisinin mükellefi, bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen ücretleri tahsil eden kurum ve kuruluşlardır.”

Madde 28- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değişik 32 nci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haberleşme vergisinin nispeti % 2’dir.”

Madde 29- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir ay içinde tahsil edilen telefon (özel mesaj servisleri dahil), aboneli televizyon servisi, teleks, faksimili, data, telefon kart ve jeton ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içerisinde ödenir.

Cep telefonuna ilişkin tahsil olunan haberleşme vergisi, tahsil eden kurum ve kuruluşlar tarafından ertesi ayın sonuna kadar İller Bankasına bir beyanname ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir ve Bankaca takip eden ay içinde belediyelere nüfuslarına göre dağıtılır. Bu tutarlardan büyükşehir statüsündeki il merkezine düşen kısmın % 35’i o ildeki büyükşehir belediyesine, % 65’i nüfuslarına göre büyükşehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyelerine dağıtılır."

Madde 30- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisi

Konu:

Madde 34- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik, havagazı, doğalgaz ve likid petrol gazı tüketimi, elektrik ve gaz tüketim vergisine tabidir.”

Madde 31 - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mükellef ve sorumlu:

Madde 35- Elektrik, havagazı, doğalgaz ve likid petrol gazı tüketenler, elektrik ve gaz tüketim vergisini ödemekle mükelleftir.

Elektrik, havagazı, doğalgaz ve likid petrol gazı dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye (Büyükşehirlerde büyükşehir belediyesine) yatırılmasından sorumludur.”

Madde 32- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Doğrudan doğruya elektrik, havagazı, doğalgaz ve likid petrol gazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde.”

Madde 33 - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Matrah:

Madde 37- Verginin matrahı, tüketilen elektrik, havagazı, doğalgaz ve likid petrol gazı satış bedelidir. Matraha katma değer vergisi dahil edilmez.”

Madde 34 - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 38 inci maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Doğalgaz ve likid petrol gazı satış bedelinden yüzde 1.”

Madde 35 - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beyan ve ödeme:

Madde 39- Elektrik , havagazı, doğalgazı ve likid petrol gazı dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye (Büyükşehirlerde büyükşehir belediyesine) bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Elektrik, havagazı, doğalgaz ve likid petrol gazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden muaftır.”

Madde 36 - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değişik 89 uncu maddesinin (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harcamalara katılma payları, tahakkukun yapıldığı yıla ait bina, arsa ve arazi vergi değerinin % 3’ünü geçemez"

Madde 37- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 93 üncü maddesinin değişik birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yılın emlak vergisi taksit süreleri içinde, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.”

Madde 38- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1- Bu Kanunda yer alan ve 1.1.1999 tarihi itibariyle geçerli olan maktu vergi ve harçların en az ve en çok miktarlarını belirleyen tarifelerdeki hadler ile 70 inci maddedeki tutar 100 kat arttırılmıştır.

2- Bu Kanunda yer alan maktu vergi ve harçların en az ve en çok miktarlarını belirleyen tarifelerdeki hadler ile 70 inci maddedeki tutar; her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların (10.000) liraya kadar olan kısmı dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları her bir tarife itibariyle ayrı ayrı veya birlikte yarısına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye, bu Kanunda yazılı nispi vergi ve harç oranlarını birlikte veya ayrı ayrı iki katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.”

Madde 39- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değişik 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birinci fıkra hükmünce ücret tarifelerinin belirlenmesinde, hizmetin maliyeti ve verimlilik ilkeleri esas alınır. Hizmet maliyetinin hesaplanmasında, yönetim, işletme, yenileme, izleme ve ıslah giderleri ile amortismanlar göz önünde bulundurulur.

Atık su ile katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertarafı hizmetleri karşılığında üretici kişi ve kuruluşlardan belediye meclisince belirlenerek mülki amir tarafından onaylanacak tarifeye göre ücret alınır. Bu ücret atıkların türü, miktarı, çevre ve insan sağlığına olan etkileri, bertaraf tesisinin işletme ve amortisman giderleri esas alınarak belirlenir ve su faturası üzerinden ayrı bir kalemde tahsil edilir.

Belediyeler (büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri); belediye meclisi kararına istinaden, katı atıkların toplanması, değerlendirilmesi ve imhası hizmetlerini ayrı ayrı veya bir bütün olarak 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile şirketlere gördürebilirler. Bu takdirde, bu hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin tespit ve tahsil şekli, belediye ile ilgili şirket arasında yapılacak uygulama sözleşmesinde gösterilir. Bu ücretler 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Hükümlerine göre tahsil edilir.

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık yönetimi ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, atık su bedeli ve katı atık bedeline tabidir. Atık su bedeli ve katı atık bedelini ödemekle yükümlü olanlar, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. Bu konudaki esas ve usuller Çevre Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Atık su ve katı atık yönetiminde birbirine yakın belediyelerin hizmet birlikleri kurmaları esastır. Hizmet birliğini oluşturan belediyeler yatırımlarda devlet desteğinden öncelikle yararlandırılır.”

Madde 40- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 3239 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten, gayri safi satış hasılatından genel yönetim giderleri düşüldükten sonra kalan miktarın binde biri mahalli idareler payı olarak ayrılır. Bu pay, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından ilgili belediyeye (Büyükşehirlerde büyükşehir belediyesine), bu alanlar dışında faaliyet gösteren işletmelerce il özel idaresine Devlet hakkının Hazineye yatırılması sırasında ödenir.”

Madde 41- 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 104 üncü maddesinin madde başlığı “Bu Kanunun mücavir alanlarda ve mücavir alan dışında uygulanması” biçiminde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerlerde, bu Kanunda yer alan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşyeri Açma İzni Harcı, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi hükmü saklı kalmak üzere Bina İnşaat Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, İmarla İlgili Plan, Proje Tasdik Harcı, İfraz-Tevhid Harcı, Parselasyon Harcı, İnşaat Ruhsat Harcı, Zemin Açma ve Toprak Hafriyat Harcı bu Kanundaki konu, mükellefiyet, sorumluluk, istisna, muafiyet, tarife, nispet, tarh, beyan ve ödeme esas ve usulleri dahilinde il özel idarelerince tahsil edilir. Bu Kanunun 95 inci maddesine göre tarifeleri Bakanlar Kurulu'nca tayin ve tespit edilen vergi ve harçların uygulanmasında il özel idareleri beşinci grup belediyeler gibi işlem görür.

Bu Kanun ile belediye meclislerine verilen yetkiler, il özel idaresi gelirlerinde il genel meclisine aittir. Belediye başkanına verilen yetkiler vali tarafından, belediye saymanı, gelir müdürü veya hesap işleri müdürüne verilmiş yetkiler il özel idare saymanı tarafından kullanılır."

Madde 42 - 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki ek madde elenmiştir.

“Mahalli idare hizmetlerine katılma payı

Ek Madde 7- Mahalli idare hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen işlemler ve kağıtlar için karşılarında gösterilen miktarlarda mahalli idare hizmetlerine katılma payı ödenir.

 1. Vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden 1.000.000 lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden 4.000.000 lira,
 2. 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde 10.000.000 lira
 3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için 20.000 lira, at yarışlarında oynanan her bir bilet için 40.000 lira,
 4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için 30.000.000 lira, kara avcılığı ruhsat tezkereleri için 15.000.000 lira;
 5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 1.500.000 lira, dönüşlü biletler için 3.000.000 lira,
 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar,
 7. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin 1 numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5.000.000 lira,

Yukarıdaki 3 ve 4 numaralı bentlerde yer alan mahalli idare hizmetlerine katılma payı katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

1 numaralı bentte belirtilen katılma payı mükellef veya sorumlular tarafından beyannamenin verildiği tarihte, 2 numaralı bentte belirtilen katılma payı taşıt alım vergisi mükellefleri tarafından bu vergi ile birlikte, 3 numaralı bentte belirtilen katılma payı kolon ve bilet bedeliyle birlikte, 4 numaralı bentte belirtilen katılma payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce, 5 numaralı bentte belirtilen katılma payı bilet bedeliyle birlikte, 6 numaralı bentte belirtilen katılma payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte, 7 numaralı bentte belirtilen katılma payı taraflarca işlemden önce ödenir.

Bu madde gereğince mahalli idare hizmetlerine katılma payı ödenmesi gereken işlemi yapanlar ve kağıtları kabul edenler, katılma paylarını ilgililerden sorumlu sıfatıyla tahsil ederler.

Vergi daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, gümrük idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen, mahalli idare hizmetlerine katılma payı tahsilini izleyen ayın sonuna kadar, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve havayolu iç hat yolcu taşımacılığı yapanlar tarafından bir ay içerisinde tahsil olunan veya hesaplanan paylar ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar İller Bankasına ödenir.

Mahalli idare hizmetlerine katılma payı olarak İller Bankasına yatırılan bu paraların yüzde yirmibeşi il özel idarelerine, yüzde yetmişbeşi ise belediyelere en geç ertesi ayın 15 ine kadar son genel nüfus sayımındaki il ve belediye nüfuslarına göre dağıtılır. Belediyelere ayrılan pay tutarından büyükşehir statüsündeki il merkezine düşen kısmın % 35’i o ildeki büyükşehir belediyesine, % 65’i nüfuslarına göre büyükşehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyelerine dağıtılır.

Bakanlar Kurulu 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 numaralı bentlerde yazılı tutarları birlikte veya ayrı ayrı beş katına kadar artırmaya yetkilidir.

Mahalli idare hizmetlerine katılma payının tahsili ve İller Bankasına yatırılmasına ilişkin usulleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Madde 43- 18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yazılı vergileme ölçü ve hadleri % 25 (yüzde yirmibeş) nispetinde artırılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1- Bu Kanuna göre tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisinin % 25’i (yüzde yirmibeş) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı tarafından tahsili takip eden ay sonuna kadar İller Bankası nezdindeki belediyeler hesabına yatırılır ve Bankaca; belediyelere nüfuslarına göre dağıtılır. Bu pay tutarından büyükşehir il merkezlerine düşen kısmın % 35’i büyükşehir belediyelerine, % 65’i de büyükşehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyelerine dağıtılır.”

Madde 44 -13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkra hükmü gereğince Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve özel radyo televizyon kuruluşlarından tahsil edilen gelirlerin % 10’u Kurumca belediyeler payı, % 10’u Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu payı olarak ayrılır ve pay tutarları, tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar İller Bankası nezdindeki belediyeler hesabına ve Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu hesabına aktarılır. Süresinde yatırılmayan payların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Payları zamanında yatırmayan kurum saymanının, idari, mali ve cezai sorumluluğu saklıdır. Belediye hesabına yatırılan tutarlar, belediyelere Bankaca 2380 sayılı Kanun hükümlerince genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtım esaslarına uygun olarak nüfuslarına göre dağıtılır. (Şu kadar ki, bu paydan büyükşehirlere düşen miktar, büyükşehir dahilindeki ilçe ve alt kademe belediyelerine nüfuslarına göre paylaştırılır)."

Madde 45- 10.6.1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanunun değişik Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ruhsata bağlanmış suların gayri safi hasılatından % 5 oranında rüsum alınır. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20’ye kadar çıkarmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

Madde 46- 15.2.1956 tarihli ve 6664 sayılı Taş Ocakları Muamelatının Tedviri ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Hazinenin özel mülkiyetindeki araziler ve orman alanlarındakiler de dahil olmak üzere taş, kum, çakıl ve toprak ocakları il özel idarelerince (büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyelerince) işletilir, işlettirilir veya kiraya verilir. Kira bedelleri ile Taş Ocakları Nizamnamesinde belirtilen resim ve harçlar, Köy Kanunu ile kabul edilen haklar mahfuz kalmak şartıyla bu idarelerce tahsil edilir."

BEŞİNCİ BÖLÜM
İmar, Gecekondu , Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Umuru Belediyeye Müteallik ahkam-ı Cezaiye Kanunlarına İlişkin Değişiklik Hükümleri

Madde 47- 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları”, “İl Gelişim Planları”, Çevre Düzeni Planları ve “İmar Planları”, imar planları ise, “Nazım İmar Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir.”

Madde 48- 3194 sayılı İmar Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belediye teşkilatı kurulan yerlerde en geç bir yıl içinde imar planlarının yaptırılması mecburidir. Parselasyon ve yapı ruhsatı işlemleri imar planları olmadan başlatılamaz.”

Madde 49- 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesine (a) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) fıkrası eklenmiş, mevcut (b) fıkrası (c) fıkrası olarak değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki dördüncü paragraf eklenmiştir.

“b) İl gelişim Planları; illerde; varsa ülke ve bölge planlarına Devlet Planlama Teşkilatı görüşüyle uygunluğu sağlanarak il genelinde fiziksel gelişimi doğal, tarihi ve ekolojik çevre değerlerinin korunması da gözetilerek yönlendirmek, yerleşim birimlerinin nüfus ve alan olarak gelişme stratejilerini belirlemek, ildeki kent ve köy gelişim dengelerini koruma/kullanma amaçlı olarak dikkate alarak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme hedeflerini göstermek ve çevre düzeni planları ve nazım imar planlarının hazırlanmasına esas olacak sektörel bilgileri sağlamak üzere İl Gelişim Planı hazırlanır. Çevre düzeni planları ve nazım imar planları, varsa İl Gelişim Planlarına uygun olarak hazırlanır.

İl Gelişim Planı, İl İmar Planlama Kurulunca kararlaştırılıp, valinin onayı ile yürürlüğe girer. Bu planlarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İl İmar planlama kurulu, valinin başkanlığında, Bayındırlık ve İskan İl Müdürü, Köy Hizmetleri İl Müdürü, il merkez belediye başkanı (büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı) ve bu belediyenin imar şube müdürü (büyükşehirlerde imar daire başkanı), plan çalışması yapılan ilgili belediye başkanı, il genel meclisi imar komisyonu başkanı, Devlet Planlama Teşkilatından bir temsilci, şehircilik (bulunmaması halinde mimarlık)konusunda uzman bir üniversite öğretim görevlisi ve şehir plancıları odası ve mimarlar odasından birer temsilciden oluşur.

İl İmar Planlama kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğunun oyu ile karar verir. İl imar planlama kurulunun sekreterya görevi Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İl Gelişim Planları katılımcı bir süreç içinde hazırlanır. Bu amaçla, ilgili diğer kamu kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin iştirakiyle alt kurullar ve komisyonlar oluşturulur.

İl gelişim planları, il imar planlama kurulunca karar altına alınmadan önce, ildeki belediyeler için il gelişim planında tasarlanan plan hedefleri ilgili belediyelere bildirilir ve belirlenecek süre içinde görüşleri istenir. Bu sürede gelen görüler, il imar planlama kurulunca değerlendirildikten sonra il gelişim planları kesinleştirilerek valinin onayına sunulur.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İl Gelişim Planlarının hazırlanma esaslarını belirlemek, gerekli yönlendirici kararları almak, il imar planlama kuruluna teknik destek sağlamak ve iller arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

İl Gelişim Planları, onay tarihinden itibaren valiliğe ait mutat ilan yerlerinde bir ay süreyle ilan edilir ve ilan edildiği mahalli yayın organlarına duyurulur. İlan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar, il imar planlama kurulunca bir ay içinde karara bağlanır ve valiliğin onayı ile kesinleşir.

Kesinleşen İl Gelişim Planlarının birer kopyaları bir ay içinde belediyelere ve il imar planlama kurulunda temsil edilen veya görüşüne başvurulan resmi ve özel kuruluşlara gönderilir.

İl Gelişim Planları alenidir. Planların tamamı veya kısımları raporları ve onayları ile birlikte kopyalanır veya kitapçıklar haline getirilir. Maliyetine göre il genel meclisince belirlenecek ücret karşılığında isteyenlere verilir.

İl Gelişim Planları, ihale suretiyle veya teknik yönden yeterli düzeyde olan kamu kurum, kuruluş ve idarelerine taraflar arasında kıymet takdiri yoluyla belirlenecek bedel karşılığında yaptırılabilir. Gerekli giderler, il özel idaresi bütçesinden karşılanır.

İl İmar Planlama Kurulunun oluşturulacak kurul ve komisyonların kuruluş ve çalışma esasları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu madde gereğince sağlanacak koordinasyon ve teknik desteğe dair esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

İmar planları alenidir. Nazım ve uygulama imar planlarının tamamı veya kısımları raporları ve onay kararları ile birlikte kopyalanır veya kitapçıklar haline getirilerek maliyetine göre ücret karşılığında isteyenlere verilir ve birer örneği il imar planlama kuruluna gönderilir. İmar planları ve değişiklikleri valiliklerde ve belediyelerde düzenli olarak arşivlenir. Ayrıca, ilan süresi içinde talep eden gerçek ve tüzel kişilere aynı şekilde ücret karşılığında verilmek üzere, planların kopyaları hazırlanır ve bunların üzerine askıda olduklarına dair şerh düşülür. Hazine arazi ve arsalarıyla ilgili planlar, Maliye Bakanlığı yerel kuruluşlarına bedelsiz olarak verilir.”

Madde 50- 3194 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Yapı kullanma izni bulunmayan yapılar, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz ve telefon gibi altyapı hizmet ve tesislerinden yararlandırılamaz. Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden yararlandırılır.

Bu gibi hizmet ve tesislerden izinsiz olarak yararlanıldığının tespiti halinde, bu yararlanma men edilir ve yararlanılan hizmetlerin bedeli kıyaslama suretiyle tespit edilerek, on misli cezalı olarak ilgililerden tahsil edilir.

Yapı kullanma izni alınmamış yapıların ilgili idarelerce, birinci fıkrada sayılan hizmetlerden yararlandırılması halinde ilgililer hakkında en son net ücret veya aylıklarının 10 katı arasında para cezası tatbik olunur.”

Madde 51- 3194 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aksi takdirde ruhsat iptal edilir, ruhsatsız veya ruhsata aykırı binanın yıkımına belediye encümeni veya il idare kurulunca karar verilir. Yıkım kararı belediye veya valilik tarafından ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir ve taşınmazın tapuda kaydına şerh verilir. Tapu kütüğünde yıkım şerhi bulunan taşınmazlar, satım, bağış veya trampa yoluyla başkalarına devredilemez. Yıkma kararına karşı 15 gün içinde dava açılmaz veya açılan dava red kararı ile sonuçlanır ise, yapı 30 gün içinde yapı sahibi veya müteahhit tarafından yıktırılır. Aksi takdirde söz konusu yapı belediye veya valilikçe 60 gün içinde yıktırılır ve masrafı % 20 fazlasıyla ve aylık % 10 faiziyle yapı sahibinden ve müteahhitten müteselsilen tahsil edilir. Yıkım tamamlanıp yıkma masrafı tahsil edilmedikçe tapu kütüğündeki yıkma şerhi kaldırılmaz. Belediye veya valilikçe yıkım kararlarının yerine getirilmesinde, bu idareler birbirlerine yardımcı olurlar.”

Madde 52- 3194 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2863 sayılı Kanun kapsamında olan yapılardan yıkılacak derecede tehlikeli olanlar hakkında izlenecek yöntem, söz konusu Kanun hükümlerine uygun olarak ilgili koruma kurulunca belirlenir, ve ilgili belediye veya Valilik tarafından İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama yapılır.”

Madde 53- 3194 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Arsalarda,binalarda, yollarda ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz, birikinti, hafriyat artığı, bina dış boyası, tabela ve benzeri unsurların, gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların meydana gelmesinin önlenmesi ilgililere tebliğ edilir.”

Madde 54- 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yukarıdaki fıkralarda ve 31 inci maddede yazılı cezalar saklı kalmak üzere: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ruhsatsız yapı yapanlar ve yaptıranlar; yapı ruhsatı olmayan inşaatlara ve yapı kullanma izni olmayan yapılara elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve telefon hizmetleri sağlayan kamu görevlileri ile bu hizmetlerden kaçak olarak yararlananlar; imar planı ve imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında gerekli kararları almayan, yıkım kararlarını süresi içinde uygulamayan kamu görevlileri ile istisnalar dışında özel parselasyon yoluyla hisse karşılığı yer satan ve alanlar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar, 32 nci madde gereğince mühürlenerek durdurulan inşaatlara devam edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası tatbik olunur. Bu cezalar, tecil edilemez ve paraya çevrilemez."

Madde 55 - 3194 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak değiştirilmiştir.

“Büyükşehirlerde mücavir alan sınırları, il imar ve gelişim planları hedefleri açısından il imar planlama kurulunun uygun görüşü alınarak büyükşehir belediye meclisinin ve il idare kurulunun kararı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile belirlenir. Mücavir alanların büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında taksimi, bu ilçelerin ve belediyelerin idari sınırları, fiziki yerleşim özellikleri, doğal bağlantıları, mücavir alana yakınlık durumları ve meclislerinin görüşleri dikkate alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile tespit edilir. Bu suretle tespit edilen alanlar, büyükşehir ve ilgili büyükşehir ilçe veya alt kademe belediyelerinin müşterek mücavir alanı olarak kabul edilir ve buralarda imara ilişkin görev ve yetkiler bu belediyelerce, büyükşehir belediyesi sınırları içinde olduğu gibi kullanılır.”

Madde 56 - 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Hazine arazilerinin devri

Ek Madde 3- Kamu malı olması nedeniyle devri mümkün olmayan, kamu hizmetlerinde kullanılan veya özel mevzuatı gereğince gerçek ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine tahsisi, bedelli veya bedelsiz devri yahut özel amaçlarda kullanılmak üzere emirlerine verilmesi gerekenler hariç, Hazine arazi ve arsaları aşağıdaki şartlarla, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere, bu sınırların içinde ve dışında olanlar il özel idarelerine devredilebilir:

 1. Uygulama imar planı içinde bulunup kendi kamu hizmetleri için ayrılmış arazi ve arsalar, belediye ve il özel idarelerine bedelsiz olarak mülkiyetleri devredilebilir.
 2. Bunların dışında kalan her türlü arazi ve arsalar; 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen harca esas bedel üzerinden; büyükşehir belediyeleri ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde ise bu bedelin % 20 (yüzde yirmi) fazlası bedelle belediyelere ve il özel idarelerine satılabilir. Taşınmaz malların belediyelerce ve il özel idarelerince satılması halinde, satış bedelinden, altyapı ve imar planı için yapılmış olan giderler ile benzeri giderler ve taşınmaz malların Hazinece belediyeye satışına esas bedelin bir kat fazlası indirilir. Bu indirimler sonrası bir tutar kalması halinde, kalan tutarın yarısı belediyelerce ve il özel idarelerince, satışın yapıldığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde Hazineye ödenir. Bu ödemelerden, belediye başkanları ve il özel idare müdürleri ile buralardaki saymanlar şahsen sorumludurlar. Ödenmeyen tutarlar sorumlulardan, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.
 3. Bedelli devirlerde, devir bedelinin % 25 (yüzde 25)i peşin, kalanı yirmi dört ay ve dört eşit taksitle, kanunî faizleri ile birlikte tahsil edilebilir. Ancak taksitli devirlerde, bedel ve faizler tahsil edilmeden arazi ve arsanın ferağı verilmez.
 4. Bu madde hükmüne göre yapılacak satışlarda, 1164 Arsa Ofisi Kanununun 8 inci maddesi uygulanmaz.”

Ek Madde 4- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, valiliklerin ve belediyelerin fen ve imar konularına giren her türlü iş ve işlemlerini denetlemekle görevlidir. Bakanlık, gerektiğinde üniversiteler ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile işbirliği yapar.”

Madde 57 - 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar” ibaresi “1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 milyon liradan 5 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.” olarak; beşinci fıkrasında yer alan “3 aya kadar hafif hapis veya 30 liradan 600 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar.” İbaresi “6 aya kadar hafif hapis veya 50 milyon liradan 250 milyon liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar.” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birinci fıkra gereğince verilecek hapis cezası tecil edilemez ve paraya çevrilemez.

Belediyelere, hazineye, özel idarelere veya katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalar üzerinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu bulunan yerlerde izinsiz yapılan yapıların mülkiyet ve tasarruf hakkı, hiç bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden yapının yapıldığı arazi veya arsanın sahibi olan idareye ait olur. Ancak idare, muhdesatın yıkılıp kaldırılmasını istiyor ise, muhdesat, izinsiz yapıyı yapan tarafından sökülüp kaldırılır; bu yerine getirilmediği takdirde izinsiz yapı; arsa ve arazi maliki idare tarafından sökülüp kaldırılır ve masrafları % 100 (yüzde yüz) fazlasıyla 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre izinsiz yapıyı yapandan tahsil edilir.”

Madde 58- 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 57 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde uyarınca Koruma Kurulunun onayına sunulan koruma amaçlı her tür ve ölçekteki imar uygulama planları, nazım imar planları, plan değişiklikleri ve Kurulun onayına tabi projeler Koruma Kurullarına müracaat tarihinden itibaren 6 ay içinde neticelendirilmediği takdirde, onanmış sayılır.”

Madde 59- 15 Mayıs 1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkında 19.4.1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1- Belediye ve büyükşehir belediye meclislerinin ve encümenlerinin kendilerine kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde aldıkları kararlara aykırı hareket edenler ile bu idarelerle ilgili mevzuatın yasakladığı veya emrettiği hususlara aykırı fiil ve davranışta bulunanlara, kanunlarla daha ağır ceza öngörülmeyen hallerde, bu idarelerin encümenleri 2 milyar liraya kadar para cezası ve/veya otuz güne kadar işyerinin kapatılması veya araçlarına geçici olarak el konulması suretiyle ticaret ve sanattan yasaklama cezası vermeye yetkilidir. Eski hale getirilmesi icap eden hususlarda verilecek uygun süre içinde mahzurun giderilmemesi halinde, eski hale getirme idarece sağlanarak yapılan harcamalar ilgiliden tahsil olunur.

Ancak; belediyelerde başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, başkan yardımcısı ve en üst zabıta yetkilisi cezayı gerektiren suçların işlendiğini bizzat gördüklerinde 200 milyon liraya kadar para cezası ve/veya yedi güne kadar işyerinin kapatılması veya araçlarına geçici olarak el konulması suretiyle ticaret ve sanattan yasaklama cezası vermeye yetkilidirler.

Ceza kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, evrak üzerinde inceleme yapılarak 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Verilen para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili idarece tahsil olunur. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen 2 milyar ve 200 milyon liralık hadler, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.”

ALTINCI BÖLÜM
Devlet İhale Kanununa İlişkin Değişiklik Hükümleri

Madde 60- 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak il daimi encümeni ve belediye encümenlerinin ihale komisyonu olarak yapacakları toplantılarda kendi kanunlarındaki toplantı ve karar nisabı uygulanır."

Madde 61- 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerin taşınmaz malları için de bu madde hükümleri uygulanır."

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Kanunlara İlişkin Değişiklik Hükümleri

Madde 62 - 14/2/1985 tarih ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek madde 2 eklenmiştir.

“Mahalli idareler personelinin eğitimi

Ek Madde 2- İçişleri Bakanlığı, mahalli idarelerin seçilmiş ve atanmış personelinin düzenli olarak hizmet içi eğitim hizmetlerini sağlar, bu amaçla Bakan onayı ile merkezde ve illerde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezleri kurabilir. İllerde kurulan eğitim merkezleri, valiliklerin (İl Mahalli İdareler Müdürlüklerinin) gözetim ve denetiminde faaliyet gösterir.

Eğitim merkezlerinde görev alacak eğitim uzmanı ve bilgisayar işletmenleri, kadro şartı aranmaksızın Bakan onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ayrıca, Bakanlık ve valilikler personeli, gerektiğinde atamaya yetkili amirin onayı ile bu merkezlerde görevlendirilebilir.

Bakanlık, hizmet içi eğitim faaliyetlerini personeliyle yapabileceği gibi, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler ve kamu hizmeti görmeleri nedeniyle kanunla veya Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınmış vakıflarla işbirliği yapmak suretiyle de gerçekleştirebilir. Bu amaçla, Bakanlık bütçesine her yıl yeterli miktarda ödenek konulur. Ayrıca, Bakanlığa ait Mahalli İdareler Fonundan harcama yapılabilir.

Eğitim merkezlerinin çalışma esasları, eğitim programlarının hazırlanması, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bunlardan hizmet satın alınması, sözleşmeli personele ödenecek ücretler, hizmet içi eğitim programlarında görev alacaklara ödenecek ders ücretleri, ders notlarının hazırlanması ve telif ücretleri, Mahalli İdareler Fonundan yapılacak harcamalar ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

Madde 63- 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3000” ibaresi “4000” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muhtar ödeneği, her ayın on beşinci günü muhtarlarca ödenmesi gereken BAĞ-KUR prim tutarları kesilmek suretiyle il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir. Kesilen prim tutarları il özel idaresi tarafından 10 gün içerisinde BAĞ-KUR’a yatırılır.”

Madde 64- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (e) bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Yeniden seçilemeyen belediye başkanları (Daha önce Sandıkla ilişkilendirilmiş bulunmaları ve emekli keseneklerini ve kesenek karşılıklarını kendileri ödemek kaydıyla);”

Madde 65 – 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j ) İtfaiye personelinin; Belediyelerde yangınla mücadele işlerinde 3 ay”

Madde 66 - 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 205- İştirakçilerin il genel meclisi veya belediye meclisi üyesi olarak yaptıkları hizmet sürelerinin herhangi bir nedenle hizmetten sayılmamış en çok 15 yılı Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayım tarihini takip eden altı ay içinde yazılı olarak Sandığa müracaat etmeleri ve daha önce emeklilikle ilgili görevde bulunanların bu görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri, emeklilikle ilgili görevi olmayanların ise 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre belirlenecek derece ve kademeleri esas alınarak, borçlandıkları sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı bir derece yükselmesine esas alınmak suretiyle öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derece ve kademeleri aşmamak üzere tespit edilecek derece ve kademe aylıkları üzerinden, borçlanma işleminin yapıldığı tarihteki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarları altı ay içinde eşit taksitler halinde ödemeleri şartıyla hizmetten sayılır. Borçlandıkları bu süreler emeklilik keseneğine esas aylıkların hesabında dikate alınır.

Borçlanma ile ilgili olan bu fıkranın uygulanmasında, bu Kanunla getirilen diğer esaslar ayrıca uygulanır.”

Madde 67- 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin değişik 2 nci fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak, bu Kanuna bağlı (1) sayılı Cetvelde yazılı “il valileri” ile (2) sayılı Cetvelde yazılı “Kaymakamlık” taşıtları il özel idareleri bütçelerinden de satın alınabilir.” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, mahalli idareler İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek esas ve standartlara uygun olmak şartıyla Bakanlar Kurulu müsaadesi aranmaksızın vali onayı ile taşıt satın alabilirler.”

Madde 68 –237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (2) sayılı Cetvele aşağıda yazılı satır ile dipnot (1) eklenmiştir.

“Belediye başkanları (1) 1’er Binek5 yıl”

 1. Bu araçlar gerektiğinde belediye başkanlarınca bizzat kullanılabilir.

Madde 69 - 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yetki devri

Ek Madde 2- Bakanlar, hizmetlerin yürütülmesinde sürat, etkinlik ve verimlilik sağlamak amacıyla, kanunla kendilerine ve bakanlıklarına tanınmış yetkilerden (mahalli idarelerle ilgili vesayete ilişkin olanlar da dahil) uygun gördüklerini, sınırlarını ve kulanım esaslarını yazılı olarak açıkça belirlemek suretiyle vali ve kaymakamlara; valiler kendilerine ait yetkileri vali yardımcıları, kaymakamlar ve il müdürlerine, kaymakamlar da ilçe müdürlerine aynı esaslar dahilinde devredebilir. Devredilen yetki, devreden tarafından aynı usulle geri alınabilir.”

Madde 70 – 24.06.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 – Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mahalli idarelere ait ortaklık ve kuruluşlar, bu idarelere ait sermaye payları % 50 nin altına düşünceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararname ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca denetlenir.”

Madde 71 - 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde her türlü teknik, idari ve hukukî tedbiri almak,”

“g) Katı atık yönetim hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.”

Madde 72 - 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“a) Su satışı, atık su ve katı atık yönetim hizmetlerine ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler.”

Madde 73 - 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 05/06/1986 tarih ve 3305 sayılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına “... septik çukurların boşaltılması giderleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile katı atık yönetimine ilişkin” ibaresi eklenmiştir.

Madde 74 - 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Devir işleri

Madde 26 - Bu Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile su, kanalizasyon ve katı atık işleri İSKİ’ye verilecek belediye ve köyler ile yakın çevresindeki belediye ve köylerin İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlanmaları halinde bu belediye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon ve katı atık yönetim tesisleri ve bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz malları, hak ve borçları ve personeli tüm özlük hakları ile birlikte bir protokolle İSKİ’ye devredilir.”

SEKİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler

Madde 75- .1- a) 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun; 16 ncı ve 62 nci maddeleri, 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meclisce lüzum görülürse fahri encümen azalarına hakkı huzur verilir. Hakkı huzurun miktarını meclis tayin eder.” ibaresi, 83 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının birinci paragrafı, 96 ncı maddesinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafı, 156 ncı maddesi, 5656 sayılı Kanunla eklenen Ek 3 üncü maddesi,

b) 13 Mart 1329 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun değişik 100 üncü maddesinin ikinci fıkrası, değişik 116 ncı maddesi ve değişik 140 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları,

c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun; 103 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası, Mükerrer 44 üncü maddesi ve mükerrer 97 nci maddesinin (a) fıkrasının üçüncü paragrafı,

d) 26 Mart 1931 tarih ve 1794 sayılı 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin 50. Maddesinin Tadiline Dair Kanun,

e) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ve ikinci fıkrası,

f) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci maddesi,

g) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 2, 5, 10 ve ek 2 nci maddeleri,

g) 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli idarelerin ve ...” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

2- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanununun, bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkarılır.

ONUNCU BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütmeye Dair Hükümler

Yürürlük

Madde 76- Bu Kanunun 24 üncü maddesi Bakanlar Kurulunca belirlenecek tarihte; 28, 29, 42 ve 63 ncı maddeleri ile 25 nci maddesiyle 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesine eklenen fıkralar 01/01/2001 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 77- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 YerelNET Yerel Yönetimler Portalı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından desteklenmektedir.
 

 
YerelNET Kullanım İlkeleri

İLLER:
ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KİLİS KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN ŞANLIURFA SİİRT SİNOP ŞIRNAK SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK

 
 

Tasarım ve Programlama: 

KEY İnternet Hizmetleri